Zespół Szkół Sportowych w Ełku
   
 
Polska, Warmińsko-Mazurskie, 19-300 Ełk, Suwalska 15, Tel. 87 732 63 70, Napisz do Nas: Sekretariat, Dyrekcja
♠ Rozpoczynamy rekrutację do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021 ♠
 
  Strona Główna Dziennik Elektroniczny Rok dla Niepodległej Artykuły Galeria Ogłoszenia Kronika Sukcesy Sport Facebook03/04/2020 19:48:11 
 
Rekrutacja 2020/2021
Informator
Świetlica
SP Sportowa
Liceum (GIM)
Liceum (SP)
Rodzice
Nauczyciel
Gazetka
Organy szkoły
Kodeks życia wewnętrznego
PRAWA I OBOWIĄZKI
NAUCZYCIELI ORAZ PRACOWNIKÓW SZKOŁY
• Nauczyciele mają prawo do wyboru jednego z obowiązujących programów nauczania, wyboru form i metod nauczania.
• Nauczyciele mają obowiązek rzetelnie odnotowywać obecności w dzienniku (jako warunek stawiania uczniowi wymagań punktualności i obecności na lekcjach).
• Podstawowym obowiązkiem nauczyciela jest punktualne rozpoczynanie i kończenie oraz solidne przygotowywanie się do zajęć.
• Każdy pracownik szkoły kieruje się dobrem ucznia i jest do jego dyspozycji, aby prowadzić z nim rozmowy indywidualne.
• Nauczyciel zachowuje neutralność polityczną w pracy dydaktycznej i wychowawczej (nie oznacza to braku rzetelnej, obiektywnej informacji i dyskusji na tematy polityczne. (Wszelkie ogłoszenia na terenie szkoły mogą pojawić się tylko za wiedzą i zgodą dyrektora szkoły).
• Wszyscy nauczyciele mają obowiązek wprowadzać do tematyki swego przedmiotu elementy Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki naszej szkoły.
• Obowiązkiem każdego pracownika szkoły jest każdorazowe reagowanie na dostrzeżone dobro i zło w szkole jak i poza nią. Pozytywne zachowania uczniów winny być szeroko promowane. Zastrzeżenia do zachowania uczniów pracownicy mają obowiązek zgłaszać do wychowawcy klasy lub dyrekcji szkoły.
• Obowiązkiem wychowawców, pedagoga szkolnego, pracowników sekretariatu jest prowadzenie dokumentacji dotyczącej kontaktów szkoły z rodzicami.
• Dyrektor szkoły ma obowiązek zdecydowanego reagowania na przejawy brutalnej agresji ze strony uczniów w stosunku do innych uczniów jak i wszystkich pracowników szkoły.
• Nauczycielowi nie wolno stosować zastraszania jako metody wychowawczej, (co nie oznacza rezygnacji ze stawiania wymagań) i stawiać oceny z przedmiotu bezpośrednio za zachowanie ucznia. Winien też przestrzegać w tym względzie zasad zawartych w Statucie Szkoły.
• Zadaniem każdego pracownika szkoły jest także czuwanie nad prawidłowym stylem spędzania przerw przez uczniów, np. zwracanie uwagi na kulturalną postawę, wychodzenie uczniów z klasy, spędzanie przerw na boisku szkolnym, na niedopuszczalność palenia papierosów, przyjmowania środków odurzających, handlu, dewastacji mienia szkolnego i in. niepokojących zachowań.
• Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są do reagowania na niedostosowany do bieżącej pogody ubiór ucznia opuszczającego budynek szkoły (szczególnie podczas złej pogody).
• Nauczyciele - organizatorzy wycieczek i imprez szkolnych mają obowiązek współdziałać z wychowawcami uczniów, którzy są ich uczestnikami.
• W nagłych przypadkach uczeń zwalniany jest z zajęć do domu przez wychowawcy klasy, nauczyciela uczącego, zastępcę dyrektora lub dyrektora szkoły, gdy wymienieni wcześniej nie są obecni.
PRAWA I OBOWIĄZKI WYCHOWAWCY KLASY
Wychowawca jest zobowiązany do:
• Rozpoznania sytuacji wychowawczej uczniów i poinformowania uczących nauczycieli o trudnych przypadkach w tym zakresie.
• Opracowania w oparciu o Program Wychowawczy i Program Profilaktyki szkoły klasowy plan wychowawczy i tematykę godzin do dyspozycji wychowawcy (w porozumieniu z uczniami i rodzicami), który przedstawia rodzicom podczas pierwszego spotkania w roku szkolnym.
• Podejmowania systematycznych wysiłków zmierzających do wytworzenia prawidłowej atmosfery wspólnoty klasowej.
• Udzielania wychowankom nagród i kar.
• Uczestniczenia we wszystkich sytuacjach ważnych dla klasy ujętych w planie wychowawczym klasy, np. imprezach, w których biorą udział wychowankowie.
• Kierowania wszystkimi klasowymi wycieczkami wyjazdowymi.
• Odwiedzania w miarę potrzeb wychowanków w jego miejscu zamieszkania (najlepiej w obecności pedagoga szkolnego).
• Czuwania nad postępami w nauce i frekwencją ucznia, bycia w stałym kontakcie z rodzicami i pedagogiem szkolnym, starania się poznać sytuacje pozaszkolne wychowanka (bierze je pod uwagę przy ustalaniu oceny zachowania).
• Systematycznego informowania rodziców/opiekunów o osiągnięciach uczniów.
• Do kierowania uczniów z trudnościami w nauce do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej na badania specjalistyczne.
• Czuwania nad wynikami nauczania swoich wychowanków i reagowania w przypadku nie realizowania przez uczących nauczycieli zaleceń specjalistów.
• Organizowania klasowych zebrań rodziców, uczestniczenia w dniach otwartych szkoły /dyżury pedagogiczne/.
• Prawidłowego i systematycznego prowadzenia dokumentacji klasowej.
• Corocznego zapoznawania rodziców, podczas pierwszego spotkania, z obowiązującymi w szkole przepisami i wymogami (statut, system oceniania, program wychowawczy).
• Natychmiastowego reagowania na zachowania uczniów /prowadzenie zeszytu pochwał i uwag – i reagowania w przypadku wpisów do tego zeszytu/.
• Rozstrzygania sporów wewnątrzklasowych i sytuacji konfliktowych zaistniałych na terenie szkoły i poza nią.
PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW
• Rodzice mają prawo do uznania ich prymatu „pierwszych nauczycieli" swoich dzieci.
• Rodzice maja prawo wyboru takiej drogi edukacji dla swoich dzieci, która jest najbliższa ich przekonaniom i wartościom uważanym za najważniejsze dla rozwoju ich dzieci.
• Rodzice maja obowiązek zaangażowania się jako partnerzy w nauczanie swoich dzieci w szkole.
• Rodzice mają prawo domagania się od formalnego systemu edukacji tego, aby ich dzieci osiągnęły określona wiedzę duchową i kulturową.
• Rodzice mają obowiązek uczestniczenia w zebraniach rodziców zorganizowanych przez wychowawcę klasy lub dyrektora szkoły, dniach otwartych szkoły, prelekcjach poświęconych zagadnieniom wychowawczym.
• Rodzice mają obowiązek zawiadamiania wychowawcy o nieobecności ucznia, stałego kontaktu z wychowawcą w innych sytuacjach wychowawczych. W przypadku zwolnienia ucznia nawet z części zajęć szkolnych rodzic jest zobowiązany do usprawiedliwienia tej nieobecności.
• Rodzice mają obowiązek dbania o odpowiedni strój i wygląd dziecka.
• Rodzice powinni na bieżąco zgłaszać do wychowawcy najdrobniejsze nawet formy przestępczości wśród uczniów.
• W sytuacjach spornych w klasie rodzic zobowiązany jest do zachowania drogi służbowej zgodnie z przepisami Statutu Szkoły.
• Rodzice ponoszą odpowiedzialność finansową za umyślne zniszczenia i kradzieże dokonane w szkole przez ich dzieci lub podopiecznych.
• Rodzice winni czynnie uczestniczyć w pracach, imprezach i uroczystościach na rzecz klasy i szkoły, np. sprawować opiekę podczas dyskotek szkolnych, wspomagać wychowawcę w organizacji przedsięwzięć dla klasy.
• Rodzice winni przekazywać wychowawcy ważne informacje o stanie zdrowiu ich dziecka.
• Rodzice mają obowiązek przybyć po chorego ucznia na wezwanie wychowawcy, nauczycieli i pracowników szkoły a także ucznia.
UCZEŃ MA PRAWO
• Zgłaszać władzom szkoły, nauczycielom, uczniowskim przedstawicielom i Radzie Rodziców uwagi, wnioski i postulaty dotyczące wszystkich spraw uczniów oraz być poinformowany o sposobie ich załatwiania.
• Znać program nauczania na dany rok szkolny.
• Zgłaszać nauczycielom problemy budzące szczególne zainteresowanie z prośbą o wyjaśnienie i pomoc w ich rozwiązaniu.
• Uzyskiwać dodatkową pomoc i ocenę postępów w nauce, w terminach uzgodnionych z nauczycielem, zwłaszcza, jeśli napotkał trudności w opanowaniu materiału.
• Znać, z co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem termin pisemnego sprawdzianu wiadomości w klasie.
• Znać na bieżąco oceny z poszczególnych przedmiotów; w przypadku otrzymania na koniec roku oceny niezgodnej - jego zdaniem – z osiągnięciami, odwołać się zgodnie z ustaleniami Statutu Szkoły od przewidywanej oceny.
• Wykorzystywać w pełni na odpoczynek przerwy międzylekcyjne, a w okresie dłuższych świąt kalendarzowych i ferii być zwolniony od zadań domowych.
• Dokonywać wyboru zajęć pozalekcyjnych, odbywać je w pomieszczeniach szkoły korzystać ze sprzętu i pomocy naukowych, jakimi dysponuje szkoła.
• Należeć do organizacji uczniowskich działających na terenie szkoły, wykonywać powierzone przez nie funkcje, wybierać i być wybieranym do władz samorządu uczniowskiego.
• Uczestniczyć w pracy placówek wychowania pozaszkolnego i korzystać z działalności instytucji kulturalno - oświatowych.
• Brać udział indywidualnie lub zespołowo w imprezach pozaszkolnych dostępnych dla określonych grup wiekowych.
• Korzystać, zgodnie z przyjętymi kryteriami, ze wszystkich form pomocy materialnej i świadczeń socjalnych, jakimi dysponuje szkoła.
• Mieć zapewnione poszanowanie godności własnej i dyskrecję w sprawach osobistych, a także stosunków rodzinnych, korespondencji, przyjaźni i uczuć.
• Zwracać się do samorządu uczniowskiego, wychowawcy klasy, dyrektora szkoły i Rady Rodziców we wszystkich istotnych sprawach i uzyskać od nich pomoc w różnych trudnych sytuacjach.
UCZEŃ MA OBOWIĄZEK
• Dbać o honor szkoły, godnie ją reprezentować oraz znać, szanować i wzbogacać jej dobre tradycje.
• Systematycznie i wytrwale pracować nad wzbogacaniem swej wiedzy, wykorzystywać jak najlepiej czas i warunki do nauki.
• Współdziałać w realizacji celów i zadań stojących przed szkołą, być współodpowiedzialnym za wyniki jej pracy i wszystkie sprawy społeczności uczniowskiej.
• Okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły oraz uczniom.
• Pomagać kolegom w nauce, a szczególnie tym, którzy mają trudności powstałe z przyczyn od nich niezależnych.
• Współdziałać z kolegami w wykonywaniu zadań wynikających z potrzeb organizacji uczniowskich i potrzeb środowiska.
• Szanować, chronić, pomnażać własną pracą oraz inicjatywami mienie społeczne - być oszczędnym i gospodarnym.
• Przeciwdziałać wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, lekceważenia obowiązków ucznia, przestrzegać porządku szkolnego, dbać o ład i estetykę w pomieszczeniach i otoczeniu szkoły.
• Stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości, pomagać słabszym, przeciwdziałać wszelkim przejawom przemocy, agresji, brutalności a także zarozumialstwa, zapobiegać plotkarstwu, lizusostwu.
• Poznawać, szanować i chronić przyrodę ojczystą oraz właściwie gospodarować jej zasobami.
• Dbać o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegać się wszelkich szkodliwych nałogów: nie palić tytoni, nie pić alkoholu, nie przyjmować narkotyków i środków odurzających.
• Przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o estetykę ubioru oraz indywidualnie dobranej fryzury.
• Nosić obuwie zmienne.
• Przestrzegać ustaleń władz szkolnych.
• Przestrzegać zakazu używania w czasie zajęć obowiązkowych, dodatkowych i pozalekcyjnych oraz egzaminów zewnętrznych środków łączności.
• Uczeń nie może zapraszać obcych osób do szkoły.
• Uczeń nie może przynosić do szkoły przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu, np: noży, kastetów, broni, petard, materiałów żrących, szkodliwych, niebezpiecznych lub wybuchowych i innych.


Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Kluby i Stowarzyszenia
Matematyka
POLECAMY

Obiady

Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie
PTFPTF
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoProjekty w szkole
  » Szkoła Ucząca Się
Ełckie szkoły
 
Copyright © 2007 Zespół Szkół Sportowych w Ełku
kontakt z administratorem

2135626 Unikalnych wizyt