Zespół Szkół Sportowych w Ełku
   
 
Polska, Warmińsko-Mazurskie, 19-300 Ełk, Suwalska 15, Tel. 87 732 63 70, Napisz do Nas: Sekretariat, Dyrekcja
 
  Strona Główna Dziennik Elektroniczny Rok dla Niepodległej Artykuły Galeria Ogłoszenia Kronika Sukcesy Sport Facebook18/06/2018 15:24:36 
 
Rekrutacja 2018/2019
Informator
SP Sportowa
Gimnazjum
Liceum
Rodzice
Nauczyciel
Gazetka
Organy szkoły
Regulamin wycieczek szkolnych
Podstawą opracowania regulaminu są następujące akty prawne:

1.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 21 stycznia 1997r.
"W sprawie warunków, jakie spełniać muszą organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania".
(Dziennik Ustaw nr 12 poz. 67 oraz Dziennik Ustaw nr 18 poz.102)

2.Rozporządzenie Rady Ministrów z dn.6 maja 1997r.
"W sprawie warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne".
(Dziennik Ustaw nr 57 poz.358)

3.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 13 sierpnia 1999r.
"W sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego"
(Dziennik Ustaw nr 67 poz.759)

4.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 8 listopada 2001r.
"W sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki"

5.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r.
"W sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach"
(Dziennik Ustaw nr 6 poz.69)

§ 1. Zasady ogólne

1. Wycieczki i inne formy turystyki są integralną formą działalności wychowawczej szkoły

2. Działalność szkoły w zakresie krajoznawstwa i turystyki ma na celu:
- poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii;
- poznawanie kultury i języka innych państw;
- poszerzeniu wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego;
- upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody;
- upowszechnianie form aktywnego wypoczynku;
- podnoszenie sprawności fizycznej;
- przeciwdziałanie patologii społecznej;
- poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.

3. Krajoznawstwo i turystyka może być organizowana w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych.

4. Organizacja imprez o charakterze krajoznawczym i turystycznym może mieć następujące formy:
-wycieczki przedmiotowe, organizowane w celu uzupełnienia obowiązującego programu nauczania, w ramach danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych;
-wycieczki krajoznawczo-turystyczne;
-imprezy krajoznawcze-turystyczne, takie jak: biwaki, konkursy, turnieje;
-imprezy turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne;
-imprezy wyjazdowe-związane z realizacją programu nauczania, takie jak: zielone szkoły, szkoły zimowe, szkoły ekologiczne.

5. Organizację wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych:
- dla uczniów nauczania zintegrowanego powinny być organizowane przede wszystkim wycieczki przedmiotowe i krajoznawczo-turystyczne po najbliższej okolicy i na terenie województwa;
- dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej i liceum mogą być organizowane wycieczki przedmiotowe, turystyczno-krajoznawcze na terenie macierzystego województwa, regionu geograficznego oraz kraju.

6. Udział uczniów w wycieczkach i imprezach za wyjątkiem przedmiotowych odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych wymaga pisemnej zgody obojga rodziców bądź prawnych opiekunów. Podpisane oświadczenia przechowuje wychowawca ucznia w teczce klasy.

7.Uczestnicy wycieczki i imprezy powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków, a w przypadku wycieczki lub imprezy zagranicznej ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.

8. Wycieczkę lub imprezę przygotowuje się pod względem programowym i organizacyjnym, a następnie informuje się o podjętych ustaleniach, a w szczególności o:
- celu,
- trasie,
- harmonogramie,
- regulaminie.

9. Program wycieczki lub imprezy organizowanej przez szkołę, listę uczestników, imię i nazwisko kierownika oraz liczbę opiekunów zawiera karta wycieczki lub imprezy, którą zatwierdza dyrektor szkoły.

10. Wzór karty wycieczki stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

11. Szkoły mogą organizować wycieczki i imprezy zagraniczne. Zgodę na zorganizowanie
wycieczek i imprez wyraża dyrektor szkoły po zawiadomieniu organu prowadzącego
i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

12. Zawiadomienie zawiera w szczególności:
- nazwę kraju;
- czas pobytu;
- program pobytu;
- imię i nazwisko kierownika oraz opiekunów;
- listę uczniów biorących udział w wyjeździe wraz z określeniem ich wieku oraz PESEL;
- obowiązkowe ubezpieczenie zagraniczne;
- lista z numerami ambasad.

13. Organizację wycieczek zagranicznych regulują odrębne przepisy.

14. Za nieprzestrzeganie przez uczniów regulaminu wycieczek szkolnych i wynikające z tego szkody materialne odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice.

§ 2. Rodzaje wycieczek.

1. Organizowanie krajoznawstwa i turystyki odbywa się w następujących formach:

a) wycieczki przedmiotowe - inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu uzupełnienia obowiązującego programu nauczania, w ramach danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych;
b) wycieczki krajoznawczo-turystyczne, w których udział nie wymaga od uczestników
przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych;
c) imprezy krajoznawczo-turystyczne, takie jak: biwaki, konkursy, turnieje;
d) imprezy turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne, w których udział wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych, w tym posługiwania się specjalistycznym sprzętem, takie jak: złazy, rajdy, spływy, zloty;
e) imprezy wyjazdowe - związane z realizacją programu nauczania, takie jak: zielone szkoły, szkoły zimowe, szkoły ekologiczne.

§ 3. Kierownik wycieczki i opiekunowie.

1. Kierownika wycieczki lub imprezy wyznacza dyrektor spośród pracowników pedagogicznych szkoły o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki.

2. Kierownikiem wycieczki lub imprezy może być także inna, wyznaczona przez dyrektora szkoły, osoba pełnoletnia, która:
- ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych;
- jest instruktorem harcerskim;
- posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowanej lub pilota wycieczek.

3. Kierownikiem obozu wędrownego może być osoba po ukończeniu kursu dla kierowników obozów wędrownych.

4. Kierownikiem imprezy turystyki kwalifikowanej może być osoba posiadająca
uprawnienia bądź stopień trenera lub instruktora odpowiedniej dyscypliny sportu.

5. Opiekunem wycieczki lub imprezy może być nauczyciel albo, po uzyskaniu zgody
dyrektora szkoły, rodzice uczniów biorących udział w wycieczce.

6. W przypadku większej niż jeden liczby opiekunów przynajmniej jednym z nich powinien być nauczycielem.

7. Kierownikiem lub opiekunem uczniów biorących udział w wycieczce lub imprezie zagranicznej może być osoba znająca język obcy w stopniu umożliwiającym porozumienie się w kraju docelowym, jak również w krajach znajdujących się na trasie planowanej wycieczki lub imprezy.

§ 4. Zadania kierownika wycieczki.
- uzyskanie zgody dyrekcji na organizację wycieczki;
- opracowanie programu i harmonogramu wycieczki lub imprezy;
- wypełnienie oraz przedłożenie dyrekcji karty wycieczki w celu zatwierdzenia, jeżeli jest przewidziany nocleg, należy dołączyć adres i numery telefonów;
- opracowanie regulaminu i zapoznanie z nim wszystkich uczestników oraz ich rodziców;
- zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki lub imprezy oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie;
- zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie warunków ich przestrzegania;
- jeżeli specyfika wycieczki tego wymaga należy zaznajomić jej uczestników z zasadami bezpiecznego przebywania nad wodą;
- określenie zadań opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki
i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki lub imprezy;
- nadzór nad zaopatrzeniem uczestników w niezbędny sprzęt i ekwipunek oraz posiadanie apteczki pierwszej pomocy;
- organizacja transportu, wyżywienia i noclegów dla uczestników;
- podział zadań dla uczestników;
- posiadanie przy sobie listy wszystkich uczestników z adresem, numerem telefonu i numerem PESEL.

§ 5. Obowiązki opiekuna.

1. Opiekun w szczególności:
- sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami;
- współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki lub imprezy;
- sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa;
- nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych uczniom;
- wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika.

2. Opiekunowie potwierdzają własnoręcznym podpisem na karcie wycieczki przyjęcie
odpowiedzialności za bezpieczeństwo powierzonych im dzieci.

§ 6. Finansowanie wycieczek.

1. Plan finansowy musi określać ogólny koszt wycieczki, koszt jednego uczestnika wycieczki oraz przewidywane koszty organizacyjne i programowe.

2. Wycieczki finansowane mogą być ze składek uczestników, środków Rady Rodziców lub innych źródeł.

3. Rodzice uczniów biorących udział w wycieczce zobowiązani są do pokrycia związanych z nią kosztów chyba, że udział w imprezie może być sfinansowany z innych źródeł.

4. Rodzice, którzy zadeklarowali udział swego dziecka w wycieczce, a następnie deklarację tę wycofali, zobowiązani są do pokrycia strat, jakie powstały z tego tytułu.

5. Kierownik wycieczki oraz opiekunowie nie powinni ponosić kosztów udziału w imprezie.

6. Kierownik wycieczki odpowiada za terminowe regulowanie zobowiązań finansowych
z nią związanych. O wszelkich opóźnieniach należy niezwłocznie informować dyrektora szkoły.

7. Rozliczenia wycieczki dokonuje kierownik, określając sposób zagospodarowania nadwyżki, względnie uzupełnienia niedoboru finansowego.

8. Dowodami finansowymi są przede wszystkim podpisane przez rodziców dzieci listy wpłat oraz rachunki, faktury i bilety wydawane przez uprawnione do danego rodzaju działalności podmioty gospodarcze - w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach mogą to być oświadczenia o poniesionym wydatku podpisane przez kierownika wycieczki oraz wszystkich opiekunów, jednak wydatki tego typu nie mogą przekroczyć 20 % kosztów wycieczki.

§ 7. Udzielanie zgody na przeprowadzenie wycieczki.

1. Zgody na przeprowadzenie wycieczki udziela dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba.

2. Jeżeli wycieczka przedmiotowa ma odbyć się podczas planowej lekcji danego przedmiotu należy zgłosić dyrektorowi lub jego zastępcy zamiar wyjścia poza teren szkoły, a następnie odnotować fakt przeprowadzenia wycieczki w dzienniku lekcyjnym.

§ 8. Dokumentacja wycieczki.

1. Karta wycieczki z harmonogramem.

2. Dwa egzemplarze listy uczestników.

3. Pisemną zgodę rodziców z potwierdzeniem wpłaty - załącznik nr 2.

4. Regulamin zachowania się uczniów podczas wycieczki - załącznik nr 3.

5. Dowód ubezpieczenia wszystkich uczestników wycieczki od następstw nieszczęśliwych wypadków / w przypadku dodatkowego ubezpieczenia/.

6. Preliminarz finansowy wycieczki, przewidujący koszty realizacji programu oraz rozliczenie finansowe wycieczki po jej zakończeniu.

7. Dokumentacja wycieczki, o której mowa w punkcie 1 - 5 winna być złożona w terminie minimum 2 dni przed jej rozpoczęciem, do zatwierdzenia.

8. Rozliczenie wycieczki składa się w terminie 2 tygodni od dnia jej zakończenia u zastępcy dyrektora szkoły ds. opiekuńczo - wychowawczych.- załącznik nr 4

§ 9. Zasady organizacji wycieczek.

1. Wycieczka autokarowa:
- liczebność grupy dostosowana do możliwości technicznych autokaru/ liczby miejsc;
- każdy opiekun ma przydzieloną sobie grupę 15 uczniów;
- miejsca przy drzwiach zajmują osoby dorosłe (opiekunowie);
- przejścia w autokarze musza być wolne, nie mogą znajdować się tam dodatkowe miejsca do siedzenia;
- kierowca posiada kwalifikacje kierowcy zawodowego oraz potwierdzenie sprawności technicznej autokaru- ważna przez 6 miesięcy;
- kierowca może jechać maksimum 8 godzin;
- autokar musi być oznakowany- przewóz dzieci;
- nie ma przepisu zabraniającego jazdy nocą;
- postoje mogą odbywać się tylko w miejscach do tego wyznaczonych, tj. na oznakowanych parkingach;
- po każdej przerwie w podróży należy sprawdzić stan liczebny dzieci;
- obowiązkiem opiekunów jest dopilnowanie dzieci w czasie jazdy (nie wolno chodzić po autokarze, siedzieć tyłem, na oparciu, wyrzucać śmieci przez okno itd.);
- planując wycieczkę autokarową należy zapoznać się ze stanem zdrowia uczestników- w przypadku choroby lokomocyjnej należy połknąć, np. 1 tabletkę Aviomarinu lub innego leku o podobnym działaniu na 30 minut przed jazdą;
- należy zabrać apteczkę pierwszej pomocy.

2. Wycieczka piesza, np. do lasu:
- liczebność do 30 uczniów- 2 opiekunów (może to być rodzic lub inna pełnoletnia osoba);
- w czasie marszu jeden opiekun prowadzi grupę, drugi idzie na końcu;
- uczestnicy posiadają ubiór (a szczególnie buty) odpowiedni do miejsca i warunków atmosferycznych;
- w mieście poruszany się po chodnikach, a poza miastem lewą stroną drogi, pojedynczo, ustępując drogi nadjeżdżającym pojazdom. Dwójkami poza miastem chodzimy wyłącznie po drogach o bardzo małym ruchu;
- w lesie poruszamy się po znakowanych szlakach turystycznych (na terenie parków narodowych lub krajobrazowych - wyłącznie) lub wyznaczonych ścieżkach;
- opiekun powinien posiadać mapę dobrze gdyby znał teren;
- przed wyruszeniem sprzed szkoły uczestnicy są poinformowani o zasadach poruszania się po drogach i po lesie;
- należy zabrać apteczkę pierwszej pomocy.

3. Wycieczka w góry:
- liczebność grupy - 1 opiekun na 10 uczestników;
- odpowiedni ubiór - buty sznurowane, kurtka (ze względu na zmienność pogody w górach oraz spadek temperatury wraz ze wzrostem wysokości), rzeczy osobiste zabieramy w plecaku;
- wszyscy uczestnicy poruszają się wyłącznie po znakowanych szlakach turystycznych;
- na początku i końcu idzie osoba dorosła;
- uczestnicy wycieczki ustawieni są w ten sposób, że na początku (za przewodnikiem) ustawione są osoby słabsze kondycyjnie, a na końcu osoby najsilniejsze;
- na terenach powyżej 1000 m n.p.m. wycieczkę prowadzi przewodnik górski lub przewodnik turystyki górskiej;
- na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego wycieczki prowadzą wyłącznie upoważnieni przewodnicy tatrzańscy;
- wyruszając w góry zależy dokładnie zaplanować trasę, uwzględniając wiek, a także płeć uczestników- dla młodzieży w wieku 13-14 lat nie powinna przekraczać 12-13 km, tj. 4-5 godz. Marszu wraz z odpoczynkami. Dla młodzieży starszej długość trasy może ulec wydłużeniu;
- na wędrówkę należy wyruszyć wcześnie rano, aby przed zmrokiem dojść do miejsca noclegu.

4. Wycieczka rowerowa:
- liczebność- 2 opiekunów na grupę 10-13 uczniów (zgodnie z przepisami o ruchu drogowym w kolumnie rowerów nie może jechać więcej niż 15 osób);
- wszyscy uczestnicy muszą posiadać kartę rowerową;
- prowadzący wycieczkę jedzie na początku, za min najsłabsi w grupie, następnie pozostali uczniowie, drugi opiekun jedzie na końcu grupy;- tempo jazdy powinno być dostosowane do możliwości najsłabszego uczestnika;
- odstępy pomiędzy jadącymi do 5 m;
- uczestnicy wycieczki jadą jeden za drugim (nie wolno jechać obok siebie), jak najbliżej prawej krawędzi drogi, zgodnie z przepisami ruchu drogowego;
- opiekun wycieczki posiada apteczkę pierwszej pomocy oraz narzędzia do ewentualnej naprawy rowerów, także zapasowe dętki i wentyle oraz pompkę;
- uczestnicy powinni posiadać ubiór odpowiedni do jazdy oraz kask ochronny na głowę;
- z boku tylniego bagażnika (z lewej strony) powinno być przymocowane tzw. ramię bezpieczeństwa ze światłem odblaskowym na końcu.

5. Miejscem zbiórki uczniów rozpoczynającej i kończącej wycieczkę jest plac szkolny,
skąd uczniowie udają się do domu; po godzinie 21:00 - wyłącznie pod opieką rodziców.

6. Nie wolno zatrzymywać się w czasie jazdy autobusem w celu wysadzenia dzieci.
Wyjątek -pisemna prośba rodzica ucznia, który będzie stał w miejscu wcześniej ustalonym.

7. Przed wyruszeniem na wycieczkę należy pouczyć jej uczestników o zasadach bezpieczeństwa i sposobie zachowania się w razie nieszczęśliwego wypadku.

8. Opiekunowie powinni sprawdzać stan liczbowy uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdów oraz po przybyciu do punktu docelowego.

9. Udział uczniów w wycieczce (z wyjątkiem przedmiotowych odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych) wymaga pisemnej zgody rodziców albo opiekunów prawnych, którzy powinni przed jej rozpoczęciem pokryć koszty związane z udziałem w niej ich dziecka.

10. Wycieczka może być odwołana z powodu braku pisemnej zgody rodziców uczniów.

12. Zabrania się prowadzenia wycieczek podczas burzy, śnieżycy, gołoledzi.

11. Podczas wycieczek należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.

12. W przypadku zaginięcia -uczeń ( uczniowie) bezwzględnie pozostaje w miejscu zaginięcia.
a. Miasto - uczeń zna miejsce postoju, plan dnia, zawiadamiamy policję,
dyrektora szkoły, rodziców.
b. Szlak turystyczny - uczeń wie, dokąd idziemy, zna kolor szlaku i docelowe
schronisko, zawiadamiamy GOPR, schronisko, dyrektora szkoły, rodziców.

13. Uczestnicy wycieczek i imprez powinni być objęci ubezpieczeniem od następstw
nieszczęśliwych wypadków.

§ 10. Postanowienia końcowe.

1. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce klasowej organizowanej w dniach zajęć szkolnych mają obowiązek brać udział w zajęciach z klasą wskazaną przez dyrektora.

2. Listę tych uczniów, wraz z rubrykami umożliwiającymi odnotowanie frekwencji, wychowawca dołącza do odpowiedniego dziennika klasowego.

3. Kierownik wycieczki powinien zaproponować rodzicom dodatkowe ubezpieczenie jej uczestników oraz poinformować ich o konsekwencjach braku ubezpieczenia.

4. W razie wypadku uczestników wycieczki stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące
postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.

Załącznikami do regulaminu są:

1. Załącznik nr 1 - karta wycieczki,
2. Załącznik nr 2 - pisemna zgoda rodziców z potwierdzeniem wpłaty,
3. Załącznik nr 3 - regulamin wycieczki dla uczniów.
4. Załącznik nr 4 - rozliczenie wycieczki
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Kluby i Stowarzyszenia
Matematyka
POLECAMY

Projekty w szkole

Obiady

Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie
PTFPTF
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
  » Szkoła Ucząca Się
Ełckie szkoły
 
Copyright © 2007 Zespół Szkół Sportowych w Ełku
kontakt z administratorem

1557476 Unikalnych wizyt