Zespół Szkół Sportowych w Ełku
   
 
Polska, Warmińsko-Mazurskie, 19-300 Ełk, Suwalska 15, Tel. 87 732 63 70, Napisz do Nas: Sekretariat, Dyrekcja
♠ Rozpoczynamy rekrutację do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021 ♠
 
  Strona Główna Dziennik Elektroniczny Rok dla Niepodległej Artykuły Galeria Ogłoszenia Kronika Sukcesy Sport Facebook02/07/2020 21:29:27 
 
Rekrutacja 2020/2021
Informator
Świetlica
SP Sportowa
Liceum (GIM)
Liceum (SP)
Rodzice
Nauczyciel
Gazetka
Organy szkoły
jadłospisSUBSTANCJE LUB PRODUKTY POWODUJĄCE ALERGIE LUB REAKCJE NIETOLERANCJI
1. Zboża zawierające gluten, tj. pszenica, żyto, jęczmień, owies, orkisz, kamut lub ich odmiany hybrydowe, a także produkty pochodne, z wyjątkiem:
a) syropów glukozowych na bazie pszenicy zawierających dekstrozę ( 1 );
b) maltodekstryn na bazie pszenicy ( 1 );
c) syropów glukozowych na bazie jęczmienia;
d) zbóż wykorzystywanych do produkcji destylatów alkoholowych, w tym alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego;
2. Skorupiaki i produkty pochodne;
3. Jaja i produkty pochodne;
4. Ryby i produkty pochodne, z wyjątkiem:
a) żelatyny rybnej stosowanej jako nośnik preparatów zawierających witaminy lub karotenoidy;
b) żelatyny rybnej lub karuku stosowanych jako środki klarujące do piwa i wina;
5. Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne;
6. Soja i produkty pochodne, z wyjątkiem:
a) całkowicie rafinowanego oleju i tłuszczu sojowego (1);
b) mieszaniny naturalnych tokoferoli (E306), naturalnego D-alfa-tokoferolu, naturalnego octanu D-alfa-tokoferolu, naturalnego bursztynianu D-alfa-tokoferolu pochodzenia sojowego;
c) fitosteroli i estrów fitosteroli otrzymanych z olejów roślinnych pochodzenia sojowego;
d) estru stanolu roślinnego produkowanego ze steroli olejów roślinnych pochodzenia sojowego;
7. Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą), z wyjątkiem:
a) serwatki wykorzystywanej do produkcji destylatów alkoholowych, w tym alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego,
b) laktitolu;
8. Orzechy, tj. migdały (Amygdalus communis L.), orzechy laskowe (Corylus avellana), orzechy włoskie (Juglans regia), orzechy nerkowca (Anacardium occidentale), orzeszki pekan (Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch), orzechy brazylijskie (Bertholletia excelsa), pistacje/orzechy pistacjowe (Pistacia vera), orzechy makadamia lub orzechy Queensland (Macadamia ternifolia), a także produkty pochodne z wyjątkiem orzechów wykorzystywanych do produkcji destylatów alkoholowych, w tym alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego;
9. Seler i produkty pochodne;
10. Gorczyca i produkty pochodne;
11. Nasiona sezamu i produkty pochodne;
12. Dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniach powyżej 10 mg/kg lub 10 mg/litr w przeliczeniu na całkowitą zawartość SO 2 dla produktów w postaci gotowej bezpośrednio do spożycia lub w postaci przygotowanej do spożycia zgodnie z instrukcjami wytwórców;
13. Łubin i produkty pochodne;
14. Mięczaki i produkty pochodne.

Załącznik nr 1
do zarządzenia Dyrektora …../2016

Regulamin
korzystania ze stołówki szkolnej
przy Zespole Szkół Sportowych
w Ełku

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r.. Nr 256 poz. 2572
z póz. zmianami);
2. Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2005 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznej szkoły (Dz.U. nr 61, poz. 624 z późn. zm.);
3. Ustawa z 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu wieloletniego programu pomocy Państwa
w zakresie dożywiania (Dz.U. nr 25, poz. 186 z późn. zm.);
4. Uchwały nr XX/191/08 Rady Miasta Ełku z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz wysokości opłat w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ełk.

§ 1
1. Do korzystania ze stołówki szkolnej upoważnieni są:
 uczniowie szkoły.
 nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni zatrudnieni w Zespole Szkół Sportowych w Ełku.
2. Posiłki są wydawane w dniach nauki szkolnej.

§ 2
1. Obiady w stołówce szkolnej wydawane są w godzinach:
 10:00 – 10:30 – oddział przedszkolny, klasa I SPS nr 6
 10:35 – 10:50 – dla uczniów klas II – III SPS nr 6
 11:35 – 11:50 – dla uczniów klas IV, V i VIa SPS nr 6
 12:35 – 12:50 – dla uczniów VIb, GS i LO
2. Dzieci z oddziałów przedszkolnych spożywają posiłki w czasie trzeciej lekcji
i przebywają w stołówce pod opieką swoich nauczycieli.
3. W czasie wydawania obiadów w stołówce przebywają tylko osoby spożywające posiłek.
4. Osoby spożywające posiłek w stołówce zobowiązane są do pozostawienia plecaków
i kurtek w klasie lub szatni.
5. W stołówce uczniowie zachowują się kulturalnie i w ciszy spożywają obiad.
6. Nadzór nad uczniami przed stołówką sprawuje nauczyciel dyżurujący na holu parteru
7. Nadzór nad uczniami przebywającymi w stołówce sprawują nauczyciele świetlicy.
8. Intendent kontroluje tożsamość wchodzących na obiady i odznacza ich obecność
na obiedzie.
§ 3
1. Posiłki wydawane w stołówce są odpłatne i są finansowane z:
• opłat rodziców (prawnych opiekunów) uczniów;
• opłat pracowników;
• dotacji z MOPS-u i GOPS-u;
• dofinansowania z budżetu Miasta Ełku w wysokości 50% opłaty dla uczniów
klas sportowych;
• wpłat sponsorów, zakładów pracy, innych wpłat.
2. Wysokość opłat za posiłki w stołówce ustala Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych w Ełku w porozumieniu z organem prowadzącym.
3. Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej wnoszona jest do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący.
4. W przypadku nieobecności na obiedzie przysługuje częściowy zwrot opłaty miesięcznej proporcjonalnie do liczby dni nieobecności, pod warunkiem zgłoszenia nieobecności osoby korzystającej z obiadu z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.
5. Zwrotu opłaty dokonuje się w formie odpisu z należności za posiłki w następnym miesiącu lub zwrotu gotówki z kasy jeżeli odpis dotyczy końca roku budżetowego (grudzień) i końca roku szkolnego (czerwiec).
§ 4
1. Uczeń wnosi opłatę za korzystanie z posiłków w wysokości kosztów surowców.
2. Uczniowie klas sportowych wnoszą opłatę w wysokości 50% ceny obiadów na dany miesiąc, pozostałe 50% finansowane jest ze środków budżetowych w formie wystawionej na koniec miesiąca noty księgowej na podstawie zestawienia, przygotowanego przez intendenta, wydanych obiadów dla uczniów z klas sportowych, uwzględniających odpisy z tytułu niewykorzystanych posiłków z tytułu nieobecności.
3. Koszty przygotowania i wydania posiłków dla uczniów ponosi Zespół Szkół Sportowych w Ełku.
4. Nauczyciele i pracownicy szkoły, korzystający z posiłków w stołówce szkolnej wnoszą opłatę za posiłek w wysokości kosztów surowców i przygotowania posiłku (tzw. opłata stała). Opłata stała jest ustalana i wprowadzana zarządzeniem dyrektora.
5. Wpłaty za obiady dokonuje się bezpośrednio na wydzielony rachunek dochodów jednostek budżetowych podany do wiadomości na stronie www szkoły oraz na tablicy ogłoszeń.
§ 5
1. Dopłatę Urzędu Miasta Ełku do obiadów, dla uczniów klas sportowych, oblicza się jako iloczyn wydanych obiadów miesięcznie i 50% ceny posiłku.
2. Dopłatę wylicza się dla każdego miesiąca rozliczeniowego.
3. Zestawienia miesięczne wydanych obiadów dla uczniów klas sportowych przygotowuje intendent.

§ 6
1. Jadłospis pod względem ilościowym i jakościowym winien być zgodny z normami żywienia na posiłki szkolne typu obiadowego.
2. Jadłospis zatwierdza dyrektor Zespołu Szkół Sportowych w Ełku.
3. Jadłospis układa intendent. Przy układaniu jadłospisu uczestniczą pracownicy kuchni, dyrektor i nauczyciele świetlicy.
4. Jadłospis wywieszony jest w stołówce szkolnej.
5. Placówka prowadzi raport żywieniowy, obejmujący wszystkie wydane produkty spożywcze do przygotowania posiłków, przekazywanie produktów spożywczych do kuchni odbywa się z zachowaniem zasad kontroli wewnętrznej.Kluby i Stowarzyszenia
Matematyka
POLECAMY

Obiady

Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie
PTFPTF
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoProjekty w szkole
  » Szkoła Ucząca Się
Ełckie szkoły
 
Copyright © 2007 Zespół Szkół Sportowych w Ełku
kontakt z administratorem

2216532 Unikalnych wizyt