Nauczanie zdalne
Dodane przez kjoanna dnia 25/03/2020 09:14:49
Szanowni Rodzice i Uczniowie

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wprowadzam od dnia 25 marca 2020 r. organizację pracy szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo Oświatowe.

1. W ZSS obowiązuje dotychczasowy plan lekcji, z uwzględnieniem możliwości łączenia w bloki tematyczne godzin z danego przedmiotu. W takich przypadkach nauczyciel dostosowuje tygodniowy zakres treści nauczania do danej klasy, uwzględniając równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia oraz zróżnicowanie zajęć w każdym dniu. Nauczyciel jest dostępny dla uczniów zgodnie ze swoim planem. Umożliwia uczniom naukę treści programowych dostosowując wymagania do możliwości psychofizycznych uczniów, uwzględniając trudności komunikacyjne oraz ograniczenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Z planu lekcji wyłączone są godziny zajęć wspomagania psychologiczno-pedagogicznego, lekcje wychowania fizycznego, treningi, lekcje muzyki, plastyki, religii, które powinny być realizowane w oparciu o kontakt nauczyciela z uczniami poszczególnych klas. Zajęcia informatyki będą odbywać się bez podziału na grupy- jeden raz dla ucznia.

2. Po tygodniu funkcjonowania dokonamy analizy sprawności systemu pracy.

3. Nauczyciele organizując zajęcia on-line biorą pod uwagę ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.

4. Wychowawcy są zobowiązani do stałego kontaktu z nauczycielami, rodzicami i uczniami, w celu zapobiegania nadmiernemu obciążeniu uczniów.

5. Nauczyciele na bieżąco monitorują postępy uczniów w nauce wykorzystując w tym celu możliwości e-dziennika, platformy edukacyjne, prace samodzielne uczniów, ćwiczenia on-line, a szczególności platformę e-podręczniki. Nauczyciele wskazują terminy uzupełniania zadań, ćwiczeń, prac domowych w e-dzienniku. Uwzględniając przy tym możliwości uczniów, szczególnie przy opanowywaniu nowych treści programowych. Nauczycie wyznaczają godziny bezpośrednich konsultacji z uczniami lub rodzicami, przekazując je do wiadomości zainteresowanych poprzez e-dziennik.

Z życzeniami zdrowia i mając nadzieję na jak najszybsze spotkanie w szkole, pozdrawiam wszystkich rodziców a przede wszystkim naszych kochanych uczniów.

Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych w Ełku
Dorota KarpińskaRozszerzona zawartość newsa